Kwasowa Grota Heroes VIIMight & Magic XHeroes III - Board GameHorn of the AbyssHistoria Światów MMSkarbiecCzat
Cmentarz jest opustoszały
Witaj Nieznajomy!
zaloguj się    załóż konto
Komnaty Smoczych Władcówtemat: Konstytucja tejże Groty
komnata: Komnaty Smoczych Władców

Acid Dragon PW
19 sierpnia 2004, 12:28
Ja, jako ten smok, który zapoczątkował ten cały bałagan wraz z Qui, najbliższym współpracownikiem, dzięki któremu powstało forum, ustanawiam kilka praw, zasad i zakazów, które każdy mieszkaniec Kwasowej Groty respektować powinien. Z powodu pierwotnego braku ludu decyzja o uchwaleniu poniższej Konstytucji została podjęta tylko przez nas dwóch, ale rezerwuję prawo jej zmieniania, uściślania i powiększania jeśli zajdzie taka potrzeba. Zaznaczam też, że każdy z mieszkańców może wyjść z inicjatywą ustawodawczą i zaproponować prawną zmianę. W tym celu należy założyć w Komnatach Władców nowy temat z propozycją poprawki do Konstytucji, a będzie ona z pewnością uwzględniona/zignorowana/usunięta (niepotrzebne skreślić) po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy i dyskusji (z zaznaczeniem, że nie wszystkie elementy tej dyskusji muszą odbywać się na publicznym forum).

Jednocześnie stwierdzam, że Konstytucja funkcjonuje zgodnie z ogólną istotą i ustrojem Kwasowej Groty nakreślonymi w Komnatach Władców.

Założenie konta na Forum Kwasowej Groty jest jednoznaczne z akceptacją zasad tu zawartych. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, masz prawo zaproponować ich zmianę, ale do czasu jej uwzględnienia nie masz prawa ich naruszać.


I. Prawa.

1. Każdy członek społeczności Kwasowej Groty ma prawo do:
a) wypowiadania się na forum zgodnie z określonymi zasadami;
b) zmieniania i usuwania swoich postów, o ile takie działanie nie zmieni sensu wypowiedzi lub całego tematu na tyle, aby wprowadzić innych w błąd;
c) należenia do innych społeczności internetowych ze szczególnym uwzględnieniem innych społeczności fanów HoMM-MM;
d) głosu doradczego w sprawach decyzyjnych Groty;
e) inicjatywy ustawodawczej na zasadach określonych powyżej.

2. Strażnik jednej (lub więcej) komnat forum ma również prawo do:
a) uzasadnionego usuwania i zmieniania postów innych istot bez konieczności uprzedniego ostrzeżenia autora;
b) ustalania własnego kształtu i rozkładu tematów w obrębie określonej tematyki danej komnaty;
c) wprowadzania własnych, wewnętrznych zasad w danej komnacie, o ile nie są w sprzeczności z Konstytucją i nie zostaną zanegowane przez Smoczego Władcę;
d) doradzania w wewnętrznych, niejawnych dla innych Mieszkańców sprawach Groty;
e) (dodane w październiku 2009r.) w wyjątkowych okolicznościach opisanych w punkcie II.2.c - do rzucenia Klątwy na Mieszkańca (punkt III.3.b);
f) (dodane w październiku 2009r.) uzasadnionego usunięcia bieżącego avatara Mieszkańcowi.

3. Starożytny ma prawo także do:
a) zmieniania kształtu i kreowania rzeczywistości w Grocie w powierzonej mu jej części zgodnie z ogólną tematyką i "klimatem" strony;
b) orzekania o winie i niewinności oskarżonych mieszkańców Groty (o ile przydzielono mu do tego specjalne prawo przez Smoczego Władcę);
c) zgłaszania nominacji do tytułu Strażnika Smoczemu Władcy.

4. Smoczy Władca oprócz powyższych ma jeszcze prawo do:
a) zmieniania kształtu i dodawania nowych elementów do rzeczywistości całej Groty;
b) mianowania nowych członków Smoczego Zgromadzenia Starożytnych;
c) orzekania o winie i niewinności oskarżonych mieszkańców Groty (jako najwyższa instancja);
d) udzielania w wyjątkowych sytuacjach ułaskawienia skazanym mieszkańcom;
e) rozpatrywania wszelkich możliwych odwołań od decyzji Strażników i Starożytnych;
f) nadawania specjalnych uprawnień Starożytnym i Strażnikom.


II. Zasady.

1. Pisanie postów:
a) Każdy post powinien odnosić się bezpośrednio do tematu, w którym powstał lub bezpośrednio z niego wynikać. Powinien przy tym nie wychodzić poza ogólnie przyjęty "klimat" i tematykę Groty (chyba, że w *pewnych granicach* pozwala na to specyfika danej komnaty - np. Tawerna).
b) Post winien być dłuższy niż jedno zdanie, chyba, że jest to krótkie, acz treściwe pytanie lub odpowiedź na nie. (Nie dotyczy bardziej 'luźnych' tematów w Tawernie.)
c) Post powinien być napisany przynajmniej zrozumiałą i poprawną składniowo polszczyzną. Władze Groty zdają sobie sprawę z istnienia takich przypadłości jak dysleksja i dysortografia, ale wiedzą też, że zdanie z ogromną ilością błędów nie jest wynikiem 'dys...', ale wynikiem lenistwa. W celu pisania poprawnych postów polecamy automatyczne sprawdzanie pisowni wbudowane w przeglądarkę Firefox, edytor Word lub inny edytor tekstu.
d) Zabronione jest w wypowiedzi zawieranie treści niezgodnych z polskim prawem, nietolerancyjnych i nienawistnych względem określonych (grup) ludzi, spamowanie oraz reklamowanie organizacji, firm lub jakiejkolwiek komercyjnej działalności (nie dotyczy to podawania nazw firm lub organizacji wyłącznie dla celów informacyjnych).
e) Zabronione jest NADużywanie wulgaryzmów. Przez nadużywanie należy rozumieć używanie ich bez sensu i żadnego znaczenia, bez żadnej potrzeby, w wypadku gdy dokładnie to samo można ująć w bardziej kulturalne słowa, jako przerywnik w zdaniu lub też by kogoś celowo i bezpodstawnie obrazić. Wulgaryzm zaś należy rozumieć jako słowo lub wyrażenie powszechnie uznane w Polsce za wulgarne, bez względu na pochodzenie językowe i formę zapisu.

2. Moderowanie:
a) Strażnik ma obowiązek usuwać/cenzurować posty niezgodne z powyższymi zasadami. Nie ma obowiązku przy tym informować o tym autora, ale na jego wyraźne życzenie lub wątpliwości wyrażone drogą prywatnego kontaktu, Strażnik powinien (również prywatnie) krótko uzasadnić swe działanie.
b) Autor usuniętego/ocenzurowanego posta ma prawo odwołać się do Starożytnych, jeśli utrzymuje, że post został usunięty/ocenzurowany bezprawnie. Odwołanie należy opisać w Sądzie Najwyższym. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Starożytnych z uprawnieniami sądowniczymi (punkt I.3.b). Tego samego dotyczą odwołania od innych decyzji moderatorskich.
c) (dodane w październiku 2009r.) Strażnik, w szczególnych wypadkach może również użyć Klątwy w rozumieniu punktu III.3.b Konstytucji. Wymagane jest stwierdzenie oczywistego, jawnego i rażącego/powtarzającego się naruszenia Konstytucji, które nie wymaga postępowania sądowego, jak i też nie kwalifikuje się do wyższego wymiaru kary.
d) (dodane w lutym 2015r.) W kwestii działań moderatorskich następuje hierarchia ważności (od poziomu najniższego do najwyższego):
- działania Starożytnych z uprawnieniami do globalnej moderacji
- działania Strażników wynikające z Konstytucji
- wyroki sądowe, w szczególności - decyzje o odwołaniach
- ostateczne rozstrzygnięcia spraw wyraźnie spornych przez Smoczego Władcę
e) (dodane w listopadzie 2015r.) W przypadku trzykrotnego sądowego stwierdzenia nadużycia uprawnień moderatorskich na przestrzeni 12 miesięcy, zostaną one odebrane moderatorowi na czas nie krótszy niż 1 miesiąc. Uprawnienia mogą zostać odebrane czasowo przez Smoczego Władcę w wyniku nawet pojedynczego przekroczenia uprawnień.

3. Pisanie 'niusów' (dodane w lutym 2007r.):
Zasady pisania wiadomości (tzw. 'niusów') pojawiających się na stronie głównej i w poszczególnych działach są takie same jak zasady pisania postów, za wyjątkiem kwestii "odnoszenia się do tematu". Niusy podlegają jednak moderacji tylko przez Smoczego Władcę i uprawnionych do tego Starożytnych, a Heroldzi je ogłaszający zobowiązani są do zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie doboru prawidłowego słownictwa i poprawności językowej.

4. Inne (dodane w czerwcu 2007r.):
a) Zabronione jest zakładanie więcej niż jednego konta przez jednego Mieszkańca. Wyjątkiem od tej zasady mogą być jedynie zaakceptowane przez Starożytnych cele testowania Forum lub zaakceptowane zamiany jednego konta na inne.
b) Zabronione są szeroko pojęte nieuczciwe zachowania względem Groty i jej Mieszkańców, a mające na nią wpływ. W szczególności: świadczenie nieprawdy w Sądzie, przypisywanie sobie słów (lub innych materiałów) autorstwa kogoś innego, podszywanie się pod kogoś innego.
c) Zabronione są jakiekolwiek akcje zmierzające do złamania zabezpieczeń elementów Groty niedostępnych publicznie oraz udostępnianie danych i materiałów niedostępnych publicznie osobom trzecim (chyba, że zaznaczono inaczej).
d) (dodane w październiku 2009r.) Avatar Mieszkańca powinien również mieścić się w ramach ogólnego "klimatu" Groty i fantasy, a przynajmniej nie wychodzić poza te ramy w sposób rażący i krzykliwy. Powinien również nie przekraczać limitów wysokości i szerokości podanych w edycji profilu. Avatary, które nie będą spełniać tych zasad mogą zostać usunięte.

5. Komentarze (dodane w lipcu 2012r.):
Zasady pisania komentarzy pod niusami i w ewentualnych innych miejscach w Grocie (tam, gdzie komentowanie zostało umożliwione) obejmują podpunkty d) i e) dla zasad pisania postów, a więc komentarze nie mogą być niezgodne z polskim prawem oraz nie mogą zawierać nadużyć wulgaryzmów, spamu, treści nietolerancyjnych i typowo reklamowych. Komentarze nie spełniające tych zasad powinny być usunięte przez Starożytnego, osobę z uprawnieniami administracyjnymi lub Herolda działu, w którym znajduje się komentarz.

6. Prywatne wiadomości (dodane w lutym 2013r.):
a) Z grotowego systemu prywatnych wiadomości (tak na forum, jak i na chacie) może korzystać każdy Mieszkaniec posiadający aktywne, niezablokowane konto użytkownika w Kwasowej Grocie.
b) Zawierane treści w wiadomościach mogą być dowolne, o ile nie naruszają prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie stanowią spamu w rozumieniu niechcianych wiadomości, wysyłanych w wielu kopiach i/lub niekierowanych do nikogo konkretnego.
c) Mieszkaniec korzystający z systemu prywatnych wiadomości powinien mieć świadomość, że osoby z uprawnieniami administracyjnymi do serwera baz danych Kwasowej Groty mają dostęp do wszystkich prywatnych wiadomości użytkowników, ale też te osoby są zobowiązane do nieprzeglądania wysyłanych treści bez żadnej faktycznej potrzeby oraz do zachowania tajemnicy korespondencyjnej i nieujawniania wiadomości jakimkolwiek osobom trzecim.


III. Sądownictwo i Kary.

1. W wypadku nierażącego naruszenia powyższych zasad (głównie dotyczących zbyt krótkich, zbyt nieczytelnych, lub zbyt nie-na-temat wypowiedzi) Strażnik lub Starożytny powinien wymierzyć karę natychmiastowo w postaci usunięcia danej wypowiedzi bez konieczności podania przyczyn (za wyjątkiem sytuacji określonej w Zasadach Moderowania). Strażnik ma też możliwość udzielenia prywatnego ostrzeżenia autora.

2. W wypadku rażącego naruszenia powyższych zasad lub gdy ta sama zasada łamana jest przez oskarżonego po raz kolejny bez wyraźnej poprawy, Strażnik winien jest przekazać sprawę Starożytnym.
Starożytni wtedy rozpoczną proces który może przybierać dwie formy:
a) Jeśli wina oskarżonego jest bezsporna, jego działalność wyraźnie szkodliwa dla Groty (lub gorzej - dla całego środowiska fanów gier HoMM-MM), a Starożytni są zgodnego zdania, to zostaje w przyspieszonym tempie urządzony proces niejawny w wyniku którego także w przyspieszonym tempie zostaje wydany wyrok skazujący ze skutkiem natychmiastowym.
b) Jeśli jednak pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości to zostaje urządzony proces jawny w temacie Sądu Najwyższego. Podczas procesu wszyscy mieszkańcy mogą przedstawiać swoje argumenty oraz opinie o sprawie i oskarżonym, a każda opinia zostanie uwzględniona, lecz ostateczny wyrok podejmowany jest przez Smocze Zgromadzenie Starożytnych zgodnie z prawem i ich sumieniem. Oskarżony nie ma prawa do adwokata, ale ma prawo do własnej obrony, przeprosin, przyznania się do winy lub też do zachowania milczenia (wg uznania oskarżonego). Czas trwania procesu nie może być dłuższy niż tydzień, za wyjątkiem wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności utrudniających jego prowadzenie. Rozprawę sądową mogą moderować tylko Strażnik Komnat Smoczych Władców oraz główny sędzia prowadzący rozprawę.

3. Skazanemu w procesie może zostać wymierzony jeden z następujących rodzajów kar:
a) nagana - słowne, publiczne i stanowcze ostrzeżenie wraz z nakazami, do których skazany powinien się zastosować (w przeciwieństwie może zostać wymierzony wyższy wymiar kary)
b) klątwa - magiczne napiętnowanie, które zostanie odnotowane w czarnoksięskich Księgach Starożytnych. Działa na podobnej zasadzie jak nagana, lecz gdy klątwa zostaje rzucona po raz trzeci na oskarżonego, zostaje on wymazany.
c) zamiana w kamień - unieruchomienie skazanego i odebranie mu praw do wszelkiej aktywności w Grocie na określony czas. W tym wypadku dokładny wymiar kary określany jest przez Starożytnych przy ogłaszaniu wyroku.
d) eradykacja zwana też wymazaniem - ostateczna kara, całkowite zniszczenie ciała astralnego skazanego wraz z wszelkimi jego pozostawionymi śladami; koniec jego egzystencji w tym miejscu.

4. W wyjątkowych przypadkach, gdy istnieją poważne obawy o 'działalność' danej osoby, może zostać zastosowany środek zapobiegawczy w postaci czasowej zamiany w kamień / blokady konta do czasu wyjaśnienia sprawy lub do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku.

5. (dodane w lutym 2015r.) Jeśli Mieszkaniec niebędący Starożytnym uważa, że inna osoba złamała prawo, może on napisać o tym w Sądzie Najwyższym, celem przekazania sprawy Starożytnym.


IV. Tytuły Strażnika i Starożytnego.

1. Zasady awansu na Strażnika oraz jego dymisji:
a) Tytuł Strażnika przydzielany jest przez Starożytnych (zgłaszających nominacje) ze Smoczym Władcą na czele;
b) Strażnikiem może zostać osoba godna zaufania, obowiązkowa i aktywna w komnatach forum, jednocześnie bardzo dbająca o styl i poprawność wypowiedzi, jak też wyrażająca troskę o ogólny porządek w komnacie, której Strażnikiem chce zostać;
c) Kandydat musi być osobą niekaraną w procesie jawnym lub niejawnym, za wyjątkiem sytuacji, w której skazany zostałby w pełni zrehabilitowany przez Smocze Zgromadzenie Starożytnych;
d) Kandydat powinien być częścią społeczności Groty wystarczająco długo, by móc orzec o jego obowiązkowości, zaufaniu doń, etc. lub też (o ile to możliwe) udowodnić to w inny sposób (np. poprzez wyczerpującą rekomendację od innego Strażnika lub Starożytnego);
e) Strażnik może zostać zdymisjonowany przez Smoczego Władcę (także na wniosek innych Strażników lub Starożytnych) jeśli nie będzie wywiązywał się ze swych obowiązków, w znaczący sposób przekroczy zakres swych uprawnień lub sam zdecyduje o swej dymisji. Nie może wówczas przekazać swego stanowiska i uprawnień nikomu innemu.

2. Zasady awansu na Starożytnego oraz jego dymisji:
a) Tytuł Starożytnego przydzielany jest tylko przez Smoczego Władcę;
b) Starożytnym może zostać osoba, która szczególnie zasłużyła się dla Groty i/lub jej społeczności (na przykład tworząc nowy dział tematyczny);
c) Kandydat powinien być również osobą niekaraną w procesie lub też całkowicie zrehabilitowaną;
d) Starożytny może przestać pełnić swą funkcję na własne życzenie lub też w wyjątkowych, nieprzewidzianych okolicznościach i nie bez wyczerpujących negocjacji zostać zdymisjonowanym przez pozostałych Starożytnych. Również i on nie może przekazać nikomu swego stanowiska i uprawnień, a przechodzą one na Smoczego Władcę. Kwestia praw autorskich do stworzonych przez Starożytnego elementów jest oczywiście od tego niezależna i ma on prawo zażądać wraz ze swym odejściem usunięcia swych dzieł z Groty lub przekazania praw do nich innej osobie.


V. Stanowisko Ambasadora.

1. Ambasador jest osobą reprezentującą stronę internetową (wraz ze zgromadzoną przy niej społecznością), z którą Kwasowa Grota jest w trwałym, udokumentowanym sojuszu lub na mocy konkretnego porozumienia w tej sprawie między władcami obu stron. Jednocześnie jest osobą, której priorytetowym zadaniem jest dbanie o interesy obu stron, w tym o wpływ podejmowanych decyzji na nie, jak i na całą scenę fanów HoMM-MM.

2. Osoba pełniąca tę funkcję jest wybierana przez władców obu stron przy ich jednomyślnej akceptacji. Konkretne kryteria są ustalane indywidualnie w każdym przypadku, w oparciu o uzgodnione wcześniej porozumienia.

3. Ambasador na terytorium Kwasowej Groty otrzymuje w sprawach decyzyjnych głos oraz uprawnienia na równi z tymi u Strażników (za wyjątkiem kwestii związanych z moderacją). Ma też jednocześnie prawo, a wręcz powinność do przedstawiania Starożytnym wniosków oraz propozycji dotyczących Groty, strony będącej jej sojusznikiem, jak i całej sceny HoMM-MM. Ma również możliwość ubiegania się o uprawnienia Strażnika związane z moderacją, jak i Starożytnego.

4. Ambasador ma możliwość zrezygnowania ze swego stanowiska, bez możliwości przekazania go. W takim wypadku władcy obu stron powinni wyznaczyć jego następcę w najkrótszym możliwym, pozwalającym na to czasie. Dotyczy to również ewentualnej dymisji ambasadora, w przypadku, gdy jego działania byłyby wyraźnie szkodliwe dla Groty, dla obu stron, dla całej sceny HoMM-MM lub też naruszałyby warunki zawartego sojuszu lub porozumienia.


VI. Zasady na Cmentarnym Czacie

1. Czat jest miejscem w Grocie, które ma swoje nieco odrębne od Smoczego Forum prawo, aczkolwiek ciągle stosują się do niego zasady:
- II.1.c (o pisaniu zrozumiałą polszczyzną, bez nadmiaru błędów)
- II.1.d (o niezawieraniu treści nielegalnych i komercyjnych)
- II.1.e (o nie nadużywaniu wulgaryzmów)
Nie mają zastosowania zasady mówiące o długości wypowiedzi, czy też odnoszenia się do tematu, aczkolwiek nadmiar nic nie wnoszących do aktualnej dyskusji wypowiedzi czy też wypowiedzi złożone z pojedynczych słów mogą być uznane za spam i podlegać karze.

2. Do pisania na Czacie ma prawo każdy Mieszkaniec Kwasowej Groty (wraz ze Strażnikami i Starożytnymi), który nie podlega aktualnie karze zamiany w kamień/eradykacji. Czat jest niedostępny dla gości.

3. Wszyscy Starożytni oraz Strażnicy ze Smoczego Forum mają możliwość kontrolowania i nadzoru Czata poprzez dane im uprawnienia (m.in. uprawnienia do wymierzania kar i przeglądania historii) przysługujące automatycznie z chwilą otrzymania tytułu.

4. Za nierażące niepodporządkowanie się zasadom panującym na Czacie (głównie w przypadku zbyt dużej ilości błędów lub za spam) Strażnik lub Starożytny powinien wymierzyć karę w postaci rzucenia zaklęcia "Dotyk Śmierci" na okres od 1 do 10 minut, które uniemożliwi pisanie postów autorowi przez określony czas. Możliwe jest też jednorazowe ostrzeżenie autora przed wymierzeniem kary. O konkretnym wymiarze kary decyduje rzucający zaklęcie zgodnie ze swoim sumieniem, ale i obiektywnym podejściem do sprawy.

5. Za rażące lub powtarzające się łamanie zasad (np. linkowanie do stron z nielegalną zawartością lub za wulgaryzmy stosowane wbrew zasadzie II.1.e), Strażnik powinien wymierzyć karę w wyższym wymiarze (do 999 minut), lub też - jeśli uzna, że dane przewinienie jest bardzo poważne - przekazać sprawę Starożytnym, jak w przypadku analogicznego przewinienia na Forum (a wówczas odbędzie się rozprawa sądowa zgodnie z prawami w sekcji "Sądownictwo i Kary").
(dodane w październiku 2009r.:) Za pozwoleniem Starożytnych i udzieleniu dodatkowych uprawnień, możliwe jest nawet wymierzenie kary powyżej 1000 minut lub trwałe odebranie prawa do pisania na Czacie. Dotyczy to indywidualnych, rzadkich przypadków, do rozpatrzenia przez Starożytnych.

6. Jeśli Mieszkaniec uzna, że niesłusznie został ukarany (tudzież nie wynikało to np. z aktualnej zabawy na czacie, w której i zainteresowana osoba brała udział ;), ma prawo odwołać się do Starożytnych, którzy sprawdzą zaistniałą sytuację. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania Starożytni mogą upomnieć Strażnika lub też odebrać mu prawo do pełnienia swych funkcji na Czacie przez pewien czas. W przypadku powtarzającego się wielokrotnie nadużywania swoich uprawnień (w danym czasie) Starożytni mogą zdecydować o trwałym ich odebraniu.


VII. Status Akolity.

1. Status Akolity jest przyznawany Mieszkańcom, którzy swym doświadczeniem i zasługami dla Groty i/lub sceny HoMM-MM pokazali, iż powinni zostać wyróżnieni wśród innych, a także mieć większy wgląd w sprawy decyzyjne. Jest to nowy stopień w hierarchii społeczności Kwasowej Groty.

2. Podstawowym uprawnieniem Akolity jest dostęp do ukrytej komnaty, gdzie rozważane są możliwe zmiany w funkcjonowaniu i działaniu Groty, od których to rozważań zależy pośrednio jej dalszy rozwój. Dodatkowo, inne uprawnienia mogą być nadane poprzez odpowiednie decyzje Smoczego Władcy i Starożytnych (np. Starożytny może zdecydować o udostępnieniu Akolitom możliwości lub materiałów niedostępnych publicznie).

3. Aby zostać Akolitą należy spełnić następujące wymagania:
a) Minimum 1 rok aktywnego uczestnictwa w społeczności Kwasowej Groty. Przez "aktywne" uczestnictwo rozumieć należy brak długich okresów nieobecności oraz regularne wypowiedzi, rozwijające dyskusje na Smoczym Forum. Konkretny wymiar aktywności oceniany jest subiektywnie przez opiniujących.
b) Posiadanie ogólnie rozumianych "zasług" dla fanów/graczy HoMM-MM. Może to być fanowska strona, modyfikacja do gry lub rzeczowe odpowiedzi na pytania/problemy zgłaszane przez graczy. Może to być cokolwiek, co wykracza poza ramy korzystania z zasobów i możliwości Kwasowej Groty wyłącznie dla siebie.
c) Nominacja zgłoszona przez jednego ze Strażników lub Starożytnych oraz pozytywne przejście głosowania kworum. Oznacza to, że ktoś z wyższym statusem musi najpierw zgłosić Mieszkańca do statusu Akolity, a następnie kandydatura musi uzyskać minimum 50% głosów tych Strażników i Starożytnych, którzy będą chcieli się wypowiedzieć.

4. Tryb przyznawania statusu.
a) Status Akolity przyznawany jest przez jednego ze Starożytnych na mocy spełnienia powyższych wymagań. Nie może być przyznany samodzielnie, z pominięciem etapu głosowania.
b) Za pozytywny wynik głosowania uważa się 50% lub więcej głosów tych Starożytnych i Strażników, którzy zdecydują się na wypowiedź w czasie głosowania. Koniec głosowania ogłaszany jest przez Smoczego Władcę lub wyznaczonego przez niego Starożytnego.
c) W przypadku uzyskania negatywnego wyniku głosowania, kandydatura może zostać powtórzona w momencie, gdy sytuacja kandydata ulegnie znaczącej zmianie (np. dokona czegoś nowego dla fanów HoMM-MM)
d) Głosowanie może zostać unieważnione przez Smoczego Władcę w przypadku stwierdzenia zbyt małej ilości głosujących, braku zmiany sytuacji kandydata lub zaistnienia okoliczności świadczącej o głosowaniu niesamodzielnym, nieuczciwym, pod wpływem korupcji :>, etc.

5. Odebranie statusu.
Status może być odebrany Akolicie w przypadku:
a) prośby samego Akolity
b) stwierdzenia nieważności głosowania
c) stwierdzenia złamania praw zawartych w Konstytucji Groty, czego wynikiem byłaby kara większa od klątwy.
temat: Konstytucja tejże Groty

powered by phpQui
beware of the two-headed weasel